Tagged: คาถามหาเสน่ห์

คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู 0

7 คาถามหาเสน่ห์ สวดเรียกคู่ ให้คนรักและเอ็นดู

7 คาถามหาเสน่ห์ เสริมดวงในเรื่องของความรัก จากรักพังให้กลายเป็นรักปัง ใช้สวดเสริมเสน่ห์ให้กับตนเอง เพิ่มเสน่ห์รักไม่มีลด เรียกเนื้อคู่สำหรับคนโสด เรียกคนรักกลับคืนมาสำหรับคู่ทีมีปัญหา เรียกจิตให้คนรักคิดถึง 7...

คาถาบูชา พระสุนทรีวาณี สร้างสติ เสริมปัญญา 0

คาถาบูชา พระสุนทรีวาณี สร้างสติ เสริมปัญญา

พระสุนทรีวาณี หรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่า นางสุนทรีวาณี เป็นเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธในประเทศไทย มีหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎก พระเถระผู้ใหญ่มักแนะนำให้นวกภิกษุผู้เริ่มศึกษาพระธรรม บริกรรมคาถานี้เป็นนิตย์ ก่อให้เกิดสมาธิจิตตั้งมั่น บันดาลให้เข้าถึงถ่องแท้ในพระพุทธศาสนาโดยง่าย คาถานี้ มีประวัติอันสะท้อนถึงพระคุณสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ค้นคว้าที่มาและปรัชญาอันลึกซึ้งของคติพระสุนทรีวาณี ซึ่งเป็นบทสรรเสริญพระธรรม โดยบุคลาธิษฐานเป็นรูปเทพธิดาบนดอกบัว...