Tagged: บทสวด มงคลจักรวาลน้อย (ยิ่งมงคลยิ่งโชคดี) – เอื้ออังกูร

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข 0

มงคลจักรวาลน้อย บทสวดมนต์ แห่งชัยชนะ เพิ่มลาภ เพิ่มสุข

บทสวดมนต์ มงคลจักรวาลน้อย สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง...