Tagged: อาราธนาศีล5

ขั้นตอนการ อาราธนาศีล 5 0

อาราธนาศีล 5 บทสวดมนต์พร้อมขั้นตอนการอารธนาศีล สมาทานศีล

ขั้นตอนการ อาราธนาศีล 5 ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการกราบพระกล่าวคำ อาราธนาศีล อารานาธรรม ซึ่งในขั้นตอนทั่วไปประธานในพิธีจะทำการจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นให้เริ่มต้นไหว้พระพร้อมกัน ดังนี้...